Jyväskylän Moottoriklubi ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Moottoriklubi ry. Yhdistys voi käyttää epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä JMK. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja kieli suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää nuorison ja kaikkien moottoripyöräilystä kiinnostuneiden innostusta moottoripyöräilyharrastukseen, lakien, asetusten, liikennesääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti sekä kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia taitavia ja huolellisia moottoripyöräilijöitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuusitoista vuotta täyttänyt moottoripyöräilyä harrastava henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen äänivaltaiseksi perhejäseneksi henkilön, kun hänen samasta taloudesta yksi henkilö on varsinainen jäsen.

Äänioikeudettomaksi kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön ja oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eron myöntää hallitus. Suoritettua jäsenmaksua tai sen osaa ei palauteta.

Hallitus voi erottaa jäsenen mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen hallituksen määräämänä aikana tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja sekä jos jäsen käyttäytyy muutoin sopimattomasti yhdistystä kohtaan.

5 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattavina jäseninä oleville yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Jäsenmaksujen suuruus päätetään syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat jäsenmaksuista vapaita toimintavuotenaan.

6 § Hallitus

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi myös käyttää puhelinkokoustekniikkaa akuuttien päätösten tekemiseksi.

Hallituksen tehtävä on:

Erilaisten tapahtumien ja toimintamuotojen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi voi hallitus nimetä työryhmiä. Työryhmät toimivat hallituksen alaisena.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin erikseen. Nimenkirjoittajan tulee olla 18 v. täyttänyt henkilö.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksessa kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

10 § Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen, sen hallituksen ja työryhmien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Hallituksen ja työryhmien pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kevät- ja syyskokousten ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat tarkastavat kokousten valitsemat pöytäkirjantarkastajat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys purkautuu, käytetään varat ja omaisuus moottoripyöräilyharrastusta edistäviin tarkoituksiin Jyväskylän kaupungissa ja sen lähiympäristössä siten kuin yhdistyksen purkautumisesta päättävässä kokouksessa päätetään.

14 § Yleisohje

Muissa kohdin menetellään kuin Suomen yhdistyslaki määrää.

Jyväskylän Moottoriklubi ry:n säännöt 18.5.2001
Rek.nro 181735